Сайт підготовки до олімпіади з інформатики

програмування в С++

Школа олімпійського резерву з інформатики
Заняття 5 (04.10.2017) PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
13.10.17 10:23

 Codeforces  (http://codeforces.com/)

http://codeforces.com/problemset/problem/550/A

Два підрядка

Дано рядок s. Потрібно визначити, чи існують в цьому рядку s два  підрядка, які не перетинаються "AB" і "BA" (ланцюжків можуть йти в будь-якому порядку).

Вхідні дані

На вхід подається рядок s довжиною від 1 до 105 символів, що складається з великих літер латинського алфавіту.

Вихідні дані

Виведіть "YES" (без лапок), якщо рядок s містить дві непересічні підрядка "AB" і "BA", і "NO" інакше

Готуємось до олімпіади з інформатики 2017-2018- 2

1.     Фрагменти програмних кодів (С++)

Завдання

Програмний код

$11.               

Зчитування до кінця рядка

while (cin.peek()!='\n')

 { n++;

cin>>a[n];

 }

$12.               

Зчитування до кінця файлу

while (!cin.eof())

 { m++;

cin>>b[m];

 }

$13.               

Зчитування рядка з пропусками

string str;

getline(cin,str,'\n');

$14.               

Зчитування рядка з пропусками (тип string)

#include "fstream"

#include "string.h"

#include "string"

using namespace std;

ifstream cin("input.txt");

ofstream cout("output.txt");

int main()

{string s;

getline(cin,s);

cout<<s;

}

$15.               

Зчитування рядка з пропусками (тип char)

#include "fstream"

#include "string.h"

using namespace std;

ifstream cin("input.txt");

ofstream cout("output.txt");

int main()

{char str[100];

cin.getline(str,sizeof(str));

cout<<str;

}

$16.               

Кількість цифр в числі

#include "string"

int main()

{string s;

cin>>s;

cout<<s.length();}

 

#include "iostream"

#include "math.h"

using namespace std;

int main()

{

unsigned long long number;

cin>>number;

cout.precision(0);

cout<<fixed<<log10(double (number))+1;

}

 

2.    Функції для роботи з рядками

Більшість функцій для роботи з рядками містяться в бібліотеці cstring .(#include <cstring>)

Функція

Дія

memset(str, c, n)

перші n символів рядка str заповнює значеннями c

strnset(str, c, n)

перші n символів рядка str заповнює значеннями c

strlen(str)

визначення довжини рядка

strcpy(str1, str2)

в рядок str1 копіює рядок str2

strncpy(str1, str2, n)

в рядок str1 копіює не більше, ніж n символів рядка str2

strcat(str1, str2);

до рядка str1 дописує рядок str2

strncat(str1, str2, n)

до рядка str1 дописує не більше, ніж n символів рядка str2

strchr(str, c)

визначає перше входження літери c  в рядок str; повертає вказівник на знайдену літеру (або NULL, якщо її нема)

strrchr(str, c)

визначає останнє входження літери c  в рядок str; повертає вказівник на знайдену літеру (або NULL, якщо її нема)

strstr(str1, str2)

визначає перше входження підрядка str2 в рядок str1; повертає вказівник на першу літеру знайденого підрядка (або NULL, якщо він не зустрічається)

strrev(str)

записує рядок str у зворотному порядку

strupr(str)

перетворює всі літери рядка у великі літери

strlwr(str)

перетворює всі літери рядка у малі літери

strcmp(str1, str2)

порівнює рядки str1 та str2; якщо рядки рівні, то повертає 0;

якщо відмінні – то повертає різницю між першими відмінними літерами: с1 – с2

stricmp(str1, str2)

аналогічна до strcmp(...), тільки ігнорує величину літер

strcspn(str1,str2)

повертає число – позицію першого входження в рядок str1 символу  із набору str2

strdup(str1)

розподіляє пам’ять і копіює рядок str1 за виділеною адресою; повертає адресу початку виділеної пам’яті

Приклади:

strcmp("abcdefgh","abcabc") = 3;

stricmp("Abcd","abcD")       = 0;

strlen("alpha")                    = 5;

cout<<strchr("University", 'v')          –>  "versity";

cout<<strstr("MicroLab Studio", "Lab")   –> "Lab Studio";

cout<<strupr("My first Program")               –> "MY FIRST PROGRAM".

 

Робота з масивами

Операція з масивом

Лінійний масив

Прямокутна таблиця

Опис

int a[100];

int i, n;//індекс, кількість елементів

int a[100][100];

int i,j, n,m;//індекс, кількість елементів

Введення

cin>>n;

for(i=0;i<n;i++)cin>>a[i];

cin>>n>>m;

for(i=0;i<n;i++)

for(j=0;j<m;j++)

cin>>a[i][j];

Виведення

for(i=0;i<n;i++)cout<<a[i]<<” “;

for(i=0;i<n;i++)

for(j=0;j<m;j++)

cout<<a[i][j]<<” “;

Сумування

s=0;

for(i=0;i<n;i++)s=s+a[i];

s=0;

for(i=0;i<n;i++)

for(j=0;j<m;j++)

s=s+a[i][j];

Пошук

cin>>k;

for(i=0;i<n;i++) if (a[i]==k) cin<<i;

cin>>k;

for(i=0;i<n;i++)

for(j=0;j<m;j++)

if (a[i][j]==k)

cin<<i<<” “<<j;

Пошук максимального

max=a[0];nmax=0;

for(i=1;i<n;i++)if  (a[i]>max) {max=a[i];nmax=i;}

max=a[0][0];imax=1;jmax=1;

for(i=0;i<n;i++)

for(j=0;j<m;j++)

if  (a[i][j]>max) {max=a[i][j];

imax=i;jmax=j;}

Сортування

for(i=0;i<n-1;i++)

for(j=0;j<n-1;j++)

if  (a[j]>a[j+1])

{temp=a[j];

a[j]=a[j+1];

a[j+1]=temp;}

 

Стирання

n=n-1;

for(i=k-1;i<n;i++)

a[i]=a[i+1];

 

Вставка

n=n+1;

for(i=n-1;i>k;i--)

a[i]=a[i-1];

a[k]=x;

 
 
Заняття 4 (27.09.2017) PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
13.10.17 10:21

Заняття 4. Структура циклу

Повторення

Розгалуження

https://www.e-olymp.com/uk/problems/905 (Трикутник)

https://www.e-olymp.com/uk/problems/918  (Координатна чверть)

https://www.e-olymp.com/uk/problems/911 (Квадратне рівняння)

Структура циклу

https://www.e-olymp.com/uk/problems/910 (Середнє арифметичне додатних)

https://www.e-olymp.com/uk/problems/908 (Ті що діляться на 6)

https://www.e-olymp.com/uk/problems/906 (Добуток цифр)

https://www.e-olymp.com/uk/problems/7338 (Постійна сума)

Масиви

Задачі

Сортування часу - http://www.e-olymp.com/uk/problems/972

Велике сортування - http://www.e-olymp.com/uk/problems/973

Хитре сортування - http://www.e-olymp.com/uk/problems/1462

Багатокутникиhttp://www.e-olymp.com/uk/problems/2987

Два массиваhttp://www.e-olymp.com/uk/problems/2099

Результати олімпіадиhttp://www.e-olymp.com/uk/problems/1962

Фібоначі https://www.e-olymp.com/uk/problems/1378

Теорія

Методи сортування:

1)      Бульбашка

2)      Вибір максимального (мінімального)

3)      Швидке

4)      Вектором

 
Заняття 3 (20.09.2017) PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
22.09.17 07:52

1.    Базові структури алгоритмів

Приклад 1

Дано послідовність з N чисел, котра містить різні числа від 0 до N. Визначити, якого числа не існує в  даній послідовності.

1 спосіб.

Посортувати і відшукати  різницю, рівну два між сусідніми елементами.

n=5

0 2 1 5 3

0 1 2 3 5

4

2 спосіб.

Перевірити, чи  існує кожне з чисел від 0 до N у послідовності, використовуючи два вкладених цикли.

3 спосіб.

Скористатися формулою суми арифметичної прогресії.

Приклад:

N=5;

Послідовність А[1..N]  4 2 3 0 5

Сума елементів послідовності рівна S1=4+2+3+0+5=14

Сума арифметичної прогресії (0..N) 0 1 2 3 4 5 згідно з формулоюS=(An+A1)*n/2

S2=(5+0)*15/2

Результат R=S2-S1=15-14=1

Отже, не існує числа 1.

Приклад 2

                Аналогічний приклад можна навести і на більш складніший числовий ряд чисел Фібоначі.

Спосіб 1

Кожне наступне знаходити як суму двох попередніх.

1 1 2 3 5 8 ...

k1 перше число

k2 друге число

k3:=k1+k2;

k1:=k2;

k2:=k3;

Спосіб 2

Використаємо рекурентну формулу  чисел Фібоначі.

 F_n = \frac{ \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^[...]

http://e-maxx.ru/algo/fibonacci_numbers

 

Кожне число Фібоначі знаходять за формулою:

xy exp(y*ln(x))

Приклад 3

Перестановка значення змінної місцями

a,b 2,3 3,2

c=a;a=b;b=c;

c=2;a=3;b=2;

a=a+b; b=a-b; a=a-b;

a=5;b=5-3=2;a=5-2=3;

2.    Розгалуження

Приклад 3

Скласти програму знаходження найбільшого з трьох чисел a,b,c, введених з клавіатури.

Існують різні способи розв’язку даного завдання

1 спосіб 

var a,b,c,max:integer;

begin

readln(a,b,c);

if (a>=b && a>=c) max=a;

if (b>=a)and(b>=c) then max:=b;

if (c>=a)and(c>=b) then max:=c;

writeln(max);

end.

2 спосіб

Вкладені розгалуження

IF умова THEN IF умова THEN оператори ELSE оператори ELSE оператори

var a,b,c,max:integer;

begin

readln(a,b,c);

if a>b then if a>c then max:=a else max:=c else if b>c then max:=b else max:=c;

writeln(max);

end.

3 спосіб

var a,b,c,max:integer;

begin

readln(a,b,c);

max:=a;

if b>max then max:=b;

if c>max then max:=c;

writeln(max);

end.

Третій спосіб найраціональніший

 

C++

max(a, max(b,c);


 

3.   Цикл

Приклад 3

                Знайти найбільший спільний дільник

 (HCD)  a,b,

 HCD(0,0)=0

 HCD(a,0)=(a)

HCD(а,в)=HCD(b,r1)=HCD(r1,r2)=HCD(rn-1,rn)=|rn-1|, де rі- остача від ділення?

 Знайти найменше спільне кратне (HCD) цілиx чисел аШ0,вШ0

                HCK(a,b)=a*b/HCD(a,b)

 HCD(а,в)=HCD(b,r1)=HCD(r1,r2)=HCD(rп-1,rn)=|rn-1| 

     4.Знайти досконалі числа на проміжну [1,n].

6=1+2+3 (досконале - рівне сумі всіх своїх дільників, крім останнього)

45 15  ------- 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

45 % 15=0

15

15 25

  1. b

15%25=25

25 % 15=10

15 %10 =5

10%5=0

5

0

while (b>0)

{temp=a%b;

a=b;

b=temp;

}

nsd=a

Алгоритм Евкліді

Приклад 4

Знайти дільники числа.

Знайти кількість дільників числа.

 

Практикум

$11.   Фібоначі

Турнір «Методика складання алгоритмів – 24» Задача B

$12.   НСД.

https://www.e-olymp.com/uk/problems/137

https://www.e-olymp.com/uk/problems/136

https://www.e-olymp.com/uk/problems/7239

https://www.e-olymp.com/uk/problems/4742

https://www.e-olymp.com/ru/problems/4283

Последнее обновление 22.09.17 08:01
 
Вінницька олімпіада PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
15.09.17 09:14

Всеукраїнськiй олімпіадi з інформатики NetOI-2015 (http://www.olymp.vinnica.ua/)

Читать полностью
 
Заняття 2 (13.09.2017) PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
15.09.17 09:11

7226 День календаря

Як відомо день програміста припадає на 256 день року, у невисокосний рік це - 13 вересня, а у високосний — 12. Не забудьте привітати своїх колег і наставників.

Аналогічно пропонується розпізнати число та номер місяця, що припадає на день за номером n у невисокосному2014 році.

Вхідні дані

Натуральне число n (1 ≤ n ≤365).

Вихідні дані

Число (від 1 до 31) та номер місяця (від 1 до 12), що відповідає дню з номером n.

Вхідні дані

256

Вихідні дані

13 9

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

int n;

cin>>n;

int a[13]={0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};

int m=0;

while (n>a[m]){n=n-a[m];m++;}

cout<<n<<" "<<m<<endl;

}

 
 


 

193 Сума цифр

Знайти найменше і найбільше N-значні натуральні числа, які мають суму цифр M.

У вхідному файлі числа N і M (1≤N≤100, 1≤M≤9*N). До вихідного файлу потрібно записати два N-значних числа в неспадаючому порядку.

Вхідні дані

3 4

Вихідні дані

103 400

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{int n,m;

cin>>n>>m;

long long x=1;

for(int i=1;i<n;i++) x=x*10;

int s=0;

while (s!=m)

{

    int t=x;

    s=0;

    while(t>0)

    {

        s=s+t%10;

        t=t/10;

    }

    x++;

}

x--;

cout<< x << " ";

x=9;

for(int i=1;i<n;i++) x=x*10+9;

s=0;

while (s!=m)

{

    int t=x;

    s=0;

    while(t>0)

    {

        s=s+t%10;

        t=t/10;

    }

    x--;

}

x++;

cout<< x << endl;

    return 0;

}

#include <iostream>

using namespace std;

int a[100],b[100];

int main()

{int n,m;

cin>>n>>m;

int s=1;

int i=n-1;

a[0]=1;

int temp=m-1;

while (temp>0 and i>0)

{

if(temp<=9) a[i]=temp; else a[i]=9;

temp=temp-a[i];

i--;

}

a[0]=a[0]+temp;

for(int i=0;i<n;i++) cout<<a[i];

cout<<" ";

s=0;

i=0;

temp=m;

while (temp>0)

{

if(temp<=9) b[i]=temp; else b[i]=9;

temp=temp-b[i];

i++;

}

for(int i=0;i<n;i++) cout<<b[i];

cout<<endl;

return 0;

}

 


 

1356 SMS голосування

У фіналі фабрики зірок було проведено SMS голосування для визначення переможців серед N конкурсантів. Телеглядачі відправляли SMS з номером (число від 1 до N) свого улюбленого виконавця і кількість відповідних SMS склали рейтинг кожного учасника. Всього на головний комп’ютер конкурсу надійшло M повідомлень SMS. Потрібно скласти програму, яка виведе номери трьох переможців у порядку спадання їх рейтингів та зростання номерів у випадку, якщо рейтинги рівні.

Вхідні дані

У першому рядку записано два числа N і M (3 ≤ ≤ 100≤ ≤ 1000000).

У наступному рядку M чисел, кожне з яких не перевищує N.

Вихідні дані

Три числа - номери переможців записані в один рядок, через пропуск.

Ліміт часу 1 секунда

Ліміт використання пам'яті 64 MiB

Вхідні дані

5 10 1 2 3 4 5 2 1 2 4 2

Вихідні дані

2 1 4

Зчитати масив

Підрахувати кількість кожного елемента

Знайти три максимальні

Сортування

#include <iostream>

int a[1001],b[4];

using namespace std;

int main()

{int n,m,k,maxx,nmaxx;

cin>>m>>n;

for(int i=1;i<=n;i++) {cin>>k;a[k]++;}

for(int j=1;j<=3;j++)

{

maxx=a[1];nmaxx=1;

for(int i=1;i<=m;i++)

if(a[i]>maxx){maxx=a[i];nmaxx=i;}

a[nmaxx]=-1;

b[j]=nmaxx;

}

cout<<b[1]<<" "<<b[2]<<" "<<b[3]<<endl;

return 0;

}

 

 

 

 

 

Последнее обновление 22.09.17 08:01
 
Заняття 1 (06.09.2017) PDF Печать E-mail
Добавил(а) Гісь І.В.   
15.09.17 09:09

7226 День календаря

Як відомо день програміста припадає на 256 день року, у невисокосний рік це - 13 вересня, а у високосний — 12. Не забудьте привітати своїх колег і наставників.

Аналогічно пропонується розпізнати число та номер місяця, що припадає на день за номером nу невисокосному2014 році.

Вхідні дані

Натуральне число n(1 n ≤365).

Вихідні дані

Число (від 1 до 31) та номер місяця (від 1 до 12), що відповідає дню з номером n.

Вхідні дані

256

Вихідні дані

13 9

193 Сума цифр

Знайти найменше і найбільше N-значні натуральні числа, які мають суму цифр M.

У вхідному файлі числа N і M (1≤N≤100, 1≤M≤9*N). До вихідного файлу потрібно записати два N-значних числа в неспадаючому порядку.

Вхідні дані

3 4

Вихідні дані

103 400

1356 SMS голосування

У фіналі фабрики зірок було проведено SMS голосування для визначення переможців серед Nконкурсантів. Телеглядачі відправляли SMS з номером (число від 1 до N) свого улюбленого виконавця і кількість відповідних SMS склали рейтинг кожного учасника. Всього на головний комп’ютер конкурсу надійшло Mповідомлень SMS. Потрібно скласти програму, яка виведе номери трьох переможців у порядку спадання їх рейтингів та зростання номерів у випадку, якщо рейтинги рівні.

Вхідні дані

У першому рядку записано два числа Nі M(3 100,1 1000000).

У наступному рядку Mчисел, кожне з яких не перевищує N.

Вихідні дані

Три числа - номери переможців записані в один рядок, через пропуск.

Ліміт часу 1 секунда

Ліміт використання пам'яті 64 MiB

Вхідні дані

5 10 1 2 3 4 5 2 1 2 4 2

Вихідні дані

2 1 4

Последнее обновление 22.09.17 08:01
 
Літня школа з програмування PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
31.05.17 09:09

Літня школа з програмування

та інформаційних технологій 2017

 

Комп’ютерна Школа «ОЛІМП»


Працюйте влітку. Розв'язуйте задачі самостійно на сайтах:

1. https://www.e-olymp.com

2. http://codeforces.com/


 

http://134.249.159.199/cgi-bin/new-client?contest_id=23

Логін school2016-1 . . . school2016-10  (пароль - 1)

http://nvk26.lutsk.ua/cgi-bin/new-client?contest_id=24

Логін school2016-1 . . . school2016-10  (пароль - 1)

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики (м.Луцьк) 2015-2016н.р.  - http://134.249.159.199/cgi-bin/new-client?contest_id=21

Логін school2016-1 . . . school2016-10  (пароль - 1)

http://134.249.159.199/cgi-bin/new-client?contest_id=22

Логінschool1-school10 (пароль - 1)

http://134.249.159.199/cgi-bin/new-client?contest_id=14

Логін school2016-1 . . . school2016-10  (пароль - 1)

http://134.249.159.199/cgi-bin/new-client?contest_id=11

Логін school2016-1 . . . school2016-10  (пароль - 1)

 
Заняття (22.03.2017) PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
21.03.17 10:20

Задача A. Сходинки

https://www.e-olymp.com/ru/problems/7669

Після святкування Дня народження Петрика Степан пішовз ним погуляти. Петрик був дуже веселий – сміявся, стрибав, бігав. Прогулюючись парком Степан з Петриком підійшли до сходів, що вели до атракціонів. Петрик почав стрибати з однієї сходинки на іншу. Причому, коли він відштовхувався не сильно, то стрибав тільки на наступну сходинку, а коли сильно – черезодну.

На яку сходинку стрибне Петрик, якщо він стоїть на сходинці з номером M, а усього сходи мають N сходинок?

Формат вхідних даних

У єдиному рядку вхідного файлу записані через пробіл такі дані: число N(1 ≤ N ≤ 1000) – кількість сходинок на сходах, число M(0 MN)– номер сходинки на якій стоїть Петрик та символ, який  означає силу з якою Петрик відштовхується: S (strongly) – сильно або  W (weakly) –слабо.

Формат вихідних даних

У вихідний файл необхідно вивести одне єдине число – номер сходинки, на якій опиниться Петрик після стрибка.

Приклад:

Стандартне введення

Стандартне виведення

10  3W

4


Задача B Степан і похід в магазиy

 

https://www.e-olymp.com/ru/problems/7670

Сьогодні Степан чекає в гості свого друга Василя. Щоб підготуватися до зустрічі, Степану необхідно відвідати два магазини, розташованих поряд з його будинком.

Від будинку до першого магазину веде доріжка довжини d1 метрів, а до другого магазину веде доріжка довжини d2 метри. Також існує доріжка, яка безпосередньо сполучає два магазини один з одним, довжиною d3 метри

 
   


Допоможіть Степану обчислити мінімальну відстань, яку йому буде потрібно пройти, щоб відвідати обидва магазини і повернутися додому.

Степан завжди стартує зі свого будинку. Він повинен відвідати обидва магазини, переміщаючись тільки за наявними трьома доріжками, і повернутися назад додому. При цьому його абсолютно не бентежить, якщо йому доведеться відвідати один і той же магазин або пройти по одній і тій же доріжці більше одного разу. Єдине його завдання ­ мінімізувати сумарну пройдену відстань.

Формат вхідних даних

8

 

У першому рядку вхідних даних знаходяться 3 цілих числа d1, d2, d3 (1 ≤ d1, d2, d3 ≤ 10 ) ­ довжини доріжок.

d1­довжинадоріжки,щоз'єднуєбудинокСтепанаіпершиймагазин;d2 ­ довжина доріжки, що з'єднує будинок Степана і другий магазин;d3 ­ довжина доріжки, що з'єднує двамагазина.

Формат вихідних даних

Виведіть мінімальну кількість метрів, яку доведеться пройти Степану, щоб відвідати обидва магазини і повернутися додому.

Приклад

Стандартне введення

Стандартне виведення

10 20 30

60


Задача C. Підготовка до шахової олімпіади

https://www.e-olymp.com/ru/problems/7671

В університеті, де вчився Степан, вирішили провести шахову олімпіаду. Щоб добре до неї підготовитись, Степан вирішив спочатку пограти зі своїм сусідом Робертом, якого усі мешканці дома називали жартома Фішером. Роберт досить пристойно грав у шахи і залюбки погодився допомогти Степану.

Перші дві зустрічі Степан програв, потів звів партію у нічию, а наступну виграв. Роберт змінив дебют і Степан знову програв партію, далі була нічия і виграш Степана. Роберт знову змінив дебют і ситуація повторилась – Степан знову програв партію, далі була нічия і виграш Степана. Усього Степан з Робертом зіграли досить багато партій, причому ситуація щоразу повторювалася – спочатку Степан програвав, потім була нічия, а потім – перемога Степана. Треба визначити скільки поразок було у Степана у перших N партіях.

Формат вхідних даних

Вхідний файл містить одне число – N  (кількість партій,  0 ≤ N ≤1018).

Формат вихідних даних

Одне число – кількість поразок Степана у зустрічах з Робертом у перших N партіях.

Приклад:

Стандартне введення

Стандартне виведення

5

3

Задача D Кратне трьом

https://www.e-olymp.com/ru/problems/7672

Дано число. Степан хоче замінити в ньому одну цифру таким чином, шоб нове число ділилось на 3 і було максимально можливим. В заданому числі потрібно обов'язково замінити одну цифру, навіть якщо задане число ділилось на 3.

Оскільки Степан тільки почав відвідувати факультатив з програмування, то він просить допомоги у вас. Формат вхідних даних

Дано одне натуральне число. Довжина числа може досягати 100 цифр. Формат вихідних даних

Виведіть інше натуральне число, що задовольняє умовам:

$11.    Нове число повинно відрізнятись від даного рівно однієюцифрою.

$12.    Нове число повинно ділитись на3.

$13.    Нове число повинно бути максимально можливим з усіх такихчисел.

Стандартне введення

Стандартне виведення

123

723


Задача Е  З трьох прости чисел

 

https://www.e-olymp.com/ru/problems/7673

Знайти кількість натуральних чисел з проміжку [B] в розкладі на прості множники яких є рівно 3 простих множника.

Формат вхідних даних

В одному рядку два числа через пробіл: A і B, 1 ≤ AB ≤ 10000000

Формат вихідних даних

В одному рядку одне число – кількість чисел з проміжку які складаються рівно з 3­х простих множників.

Стандартне введення

Стандартне виведення

10 20

8 20

3

4

Задача F Старовинна задача

https://www.e-olymp.com/ru/problems/7674

Готуючись до чергової олімпіади з програмування, Степан натрапив на одну старовинну задачу, яка його зразу ж зацікавила. У задачі йшлося про те, що у країні, яка називалась Триманія, номінали усіх паперових грошей (триманських фунтів) дорівнювали ступеням трійки, тобто 1, 3, 9, 27 і так далі. Необхідно було визначити, яку мінімальну кількість купюр і яких саме потрібно мати покупцю та продавцю, щоб купити товар вартістю Nтриманських фунтів та отримати здачу, причому номінали купюр, якими розплачуються та отримують здачу, не повинні повторюватися.

Формат вхідних даних

Вхідний файл містить одне число – N  (вартість товару у фунтах,  0 ≤ N ≤1018).

Формат вихідних даних

Один рядок містить номінали купюр у зростаючому порядку через пробіл, які потрібні для купівлі товару покупцю та продавцю,  або  –1, якщо купити товар за означених умов неможливо.

Приклад:

Стандартне введення

Стандартне виведення

11

1 3 9


Задача G Багатокутники

На площині задана така множина з N багатокутників, що виконуються наступні умови:

$11)    ніякі два багатокутника не мають спільнихточок;

$12)      для кожного i–го багатокутника існує Pi багатокутників, всередині яких він знаходиться, і N­1­Piбагатокутників, котрі знаходяться всередині нього,0≤PiN­1.

Завдання:    напишіть    програму    POLYGON,   яка    для    кожного    багатокутника   видає    кількість багатокутників, всередині яких вінзнаходиться.

Формат вхідних даних

перший рядок вхідного файлу містить ціле число N — кількість багатокутників, 3≤N≤10000. Наступні N рядків файлу описують N багатокутників. (i+1)–ий рядок файлу описує i–ий багатокутник. Перше ціле число Ci­ кількість вершин багатокутника, 3≤Ci≤20. Наступні Ciпар чисел — координати вершин багатокутника у порядку його обходу. Координати вершин — цілі числа, що належать діапазону від ­2 000 000 000 до 2 000 000 000.

Формат вихідних даних

єдиний рядок вихідного файлу повинен містити N чисел: i–те число рядка повинно бути Pi— кількість багатокутників, всередині яких знаходиться i–ий багатокутник.

Приклад

Стандартне введення

Стандартне виведення

3

0 2 1

3 ­2 1 8 9 12 1

 

3 7 5 6 3 7 4

 

4 4 3 7 7 9 3 1 2

 


Задача H Вираз

https://www.e-olymp.com/ru/problems/7675

Для запису числових виразів жителі країни Олімпія використовують наступний формат:

$11.                    Вираз складається з операндів та знаків операцій, розділенихпропусками.

$12.                    Операнди: додатні цілічисла.

$13.                    Операції: додавання (позначається знаком +) та множення (позначається знаком*).

$14.                    Вираз розглядається зліва направо. Якщо у виразі зустрічається знак операції, виконується відповідна операція над двома останніми операндами перед ним, результат операції замінює у виразі послідовність її операндів і знаку операції, посля чого обчислення продовжується за цим жеправилом.

$15.                    Результатом виразу є результат останньоїоперації. Обчислимо, наприклад, вираз 3 4 2 *+

Перша операція у виразі ­ множення (*), вона буде виконана над останніми перед нею числами (4 та 2), отримаємо число 8, що замінить послідовність 4 2 *, таким чином отримаємо вираз 3 8 +.

У отриманому виразі перша операція, що зустрілась ­ додавання (+), вона буде виконана над останніми перед нею числами (3 та 8), отримаємо число 11, що замінить послідовність 3 8 +.

Оскільки операцій у виразі більше не залишилось, обчислення виразу завершилось. Результатом виразу є число 11.

Відомо, що значення будь­якого виразу знаходиться у межах від 0 до 2000000000.

Формат вхідних даних

Вхідний текстовий файл містить вираз, що складається з додатних цілих чисел та знаків операцій, розділених пропусками. Максимальна довжина виразу  ­ 10000 символів.

Формат вихідних даних

Вихідний текстовий файл містить єдине число ­ результат обчислення виразу. Приклад

Стандартне введення

Стандартне виведення

3 4 2 * +

11

58 2 + 10 + 2 *

140


Задача I. Кубики

https://www.e-olymp.com/ru/problems/7676

На День народження свого племінника Петрика Степан подарував йому набір кубиків. Петрик тутже став будувати з кубиків паркан, однак стовпчики у Петрика виходили різної висоти. Степана зацікавило питання: "Яку найменшу кількість перекладань можна зробити, щоб висота будь­яких двох стовпчиків відрізнялась не більше ніж на один кубик. Крім того за один раз можна перекладати тільки один кубик з довільного стовпчика на поручрозташований.

Формат вхідних даних

У першому рядку вхідного файлу записано число N(1 ≤ N ≤ 1000) – кількість стовпчиків з кубиками у Петрика. Другий рядок містить Nцілих чисел – висоту кожного стовпчика (у кубиках). Усі числа не перевищують 106.

Формат вихідних даних

У вихідний файл необхідно вивести одне єдине число – найменшу кількість перекладань кубиків, в результаті яких висота будь­яких двох стовпчиків не буде відрізнятися більш ніж на один кубик.

Приклад:

Стандартне введення

Стандартне виведення

5

3 4 8 2 5

4

Пояснення до прикладу. Зробити два перекладання зі стовпчика №3 у стовпчик №4. Результат – 3 4 645.Потімперекластикубикзістовпчика№2устовпчик№1.Результат–43645.Інаостанок

перекласти кубик зі стовпчика №3 у стовпчик №2. Результат – 4 4 5 4 5.

Задача J П'ятірки

https://www.e-olymp.com/ru/problems/7677

Задані два цілих числа NiK. Знайдіть найменше число, більше, чим N, в десятковому записі якого міститься не менше чим K п'ятірок.

Формат вхідних даних

У першому рядку вхідного файлу міститься два числа NiK (1 ≤N ≤10^15 , 1 ≤ K ≤ 15).

Формат вихідних даних виведіть одне знайдене число.

Приклад

Стандартне введення

Стандартне виведення

99 1

105

595 2

655


15187565 3

15187575

15187565 2

15187566

Задача K Безпечний шлях

Межа відомого Вам мінного поля представляє собою многокутник без самоперетинів і самодотиків. Поза мінним полем (але, можливо, на його межі) задані дві точки А і В.

Вам необхідно знайти шлях мінімальної довжини між цими точками. Очевидно, що шлях не може перетинати мінне поле, але може проходити через вершини або по ребрах граничного многокутника.

Формат вхідних даних: у першому рядку вхідного файлу міститься чотири цілих числа:

XA, YA, XBiYB­ координати заданих точок. Другий рядок містить ціле число N(3 ≤ N ≤ 100) ­ кількість вершин граничного многокутника. Кожен із наступних N рядків містить координати XiY однієї вершини многокутника. Опис вершин задано в порядку їх обходу проти годинникової стрілки. Усі координати ­ цілі числа в проміжку від ­100 000 до 100 000.

Формат вихідних даних: виведіть одне число ­ довжину найкоротшого шляху, з точністю до 0.0001.

Стандартне введення

Стандартне виведення

0 0 5 5

7.2361

4

 

1 0

 

3 0

 

3 2

 

1 2

 


Задача L Дороги

У деякій державі для зменшення заторів на дорогах вирішили впровадити односторонній рух по максимально можливій кількості міських вулиць. Міські власті встановили лише одну умову для плану одностороннього руху в місті ­ можливість проїзду з будь­якої точки в будь­яку іншу точку доріг міста, це очевидно можливо до і повинно бути можливо після впровадження одностороннього руху. Представимо собі карту доріг міста у вигляді неорієнтованого графа доріг, в якому вершинами є перехрестя і тупики, а ребрами є дороги. У графі доріг можливі петлі і кратні ребра, більш того він необов'язково є планарним. Граф доріг одного міста обов'язково є зв'язним. Для кожного ребра графа доріг можна ввести орієнтацію, що відповідає впровадженню одностороннього проїзду по відповідній дорозі. Ви повинні запропонувати план орієнтації графів доріг міст, що містить максимально можливе число орієнтованих ребер і залишився при цьому зв'язним для кожного міста. Дороги між містами вирішено залишити двонаправленими і вони відсутні у вхідних даних.

Формат вхідних даних: Вхідний файл описує граф доріг одного і більше міст. Перший рядок вхідногофайлуміститьдвацілихчисла:N­числовершин,E­числоребер(1≤N≤20000,0≤E≤20000). Далі йдуть E рядків ­ опис ребер, що містять E пар цілих чисел ­ номери вершин з'єднаних ребром, вершини нумеруються від 1 до N. Всі числа розділеніпробілами.

Формат вихідних даних: Вихідний файл повинен повторювати дані вхідного файлу точно в томуж порядку з додатковими елементами: опис ребра крім двох чисел, що є лівою і правою вершиною ребра, містить праворуч символ > якщо дорога орієнтована від лівої вершини до правої, символ < якщо дорога орієнтована від правої вершини до лівої або символ = якщо дорога залишається неорієнтованою. Не забувайте розділяти елементи пробілами і виведіть будь­який вподобаний вами варіант орієнтації графа доріг.

Приклад

Стандартне введення

Стандартне виведення

2 2

2 2

1 2

1 2 >

1 2

1 2 <

2 1

2 1

1 2

1 2 =


Задача М Найбільший прямокутник

Вам заданий прямокутник розміром N*M, який складається тільки з одиниць і нулів. Вам дозволяється переставляти стовпці в ньому. Яку максимальну площу підпрямокутника, який складається тільки з 1 можна отримати за допомогою таких операцій. Підпрямокутником прямокутника назвемо четвірку чисел (x1, y1, x2, y2), x1 ≤ x2, y1 ≤ y2. Точки з яких він складається мають координати (i, j), x1 ≤ ix2, y1 ≤ jy2.

Формат вхідних даних: перший рядок вхідного файлу містить два числа N і М (1 ≤ N ≤ 15 000, 1 ≤ M ≤ 1500). В наступних N рядках задано матрицю, кожен рядок якої не містить пропусків і складається рівно з М символів.

Пояснення: В даному тесті можна поміняти місцями 2­й і 5­й стовпець. Після такої операції отримаємо прямокутник в якому міститься максимальний підпрямокутник.

Стандартне введення

Стандартне виведення

10 6

21

001010

 

111110

 

011110

 

111110

 

011110

 

111111

 

110111

 

110111

 

000101

 

010101

 
 

Формат вихідних даних: єдиний рядок вихідного файлу має містити одне число ­ максимальну площу. Приклад


Задача N Прогулянка по парку

Руслан полюбляє вечорами та ночами гуляти парком. Іноді ці прогулянки тривають всього півгодини, іноді 2, а іноді Руслан губиться у складній системі доріжок парку і блукає там годинами, доки не знайде виходу.

Кожна доріжка являє собою замкнене коло, таким чином з однієї доріжки можна перейти на іншу, тільки там, де обидві мають спільну точку. Будемо вважати що доріжка ­ контур деякого круга з центром в точці (X, Y).

Іноді Руслан сам знаходить правильний шлях додому, але дуже часто трапляється так, що він заморений та виснажений, вже не в змозі пересуватись на довгі дистанції, а тому йому необхідно, щоб хтось допомагав відшукати найкоротший шлях додому.

Вам випала надзвичайна можливість допомагати Руслану щоразу як той заблукає. Але кількість доріжок дуже велика і ви не в спромозі знайти шлях, без допомоги комп’ютера. Тому вам необхідно по заданим доріжкам, точці в якій знаходиться зараз Руслан та точці де знаходиться гуртожиток, знайти найкоротший шлях.

Вхідні дані:

Перший рядок містить кількість доріжок (1 ≤ N ≤ 200). Далі йде N рядків, кожен з яких містить трійку цілих чисел X, Y, R ­ координати центру та радіус кола відповідно. В останніх двох містяться координати Руслана та гуртожитку (координати початку та кінця ­ дробові числа з 11 знаками після коми). Всі координати по абсолютній величині не перевищують 105

Кожна з позицій буде гарантовано розташована на якомусь з кіл. Ніякі два кола не співпадають (трійка  X, Y, R ­унікальна).

Вихідні дані:

Єдиний рядок має містити довжину найкоротшого шляху з точністю не гірше ніж 10­5. У випадку, якщо такого маршруту не існує виведіть ­1.

Стандартне введення

Стандартне виведення

2

9.4247780

0 0 3

 

5 0 3

 

­3.0 0.0

 

2.0 0.0

 

2

­1

0 0 2

 

5 0 2

 

­2 0

 

3 0

 
 


Страница 4 из 26

Статистика

Пользователей : 152
Статей : 220
Просмотрено статей : 88161

Вход/Регистрация

Нет