Сайт підготовки до олімпіади з інформатики

програмування в С++

03.09.2014 Повторення "Мова програмування С++" PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
04.09.14 22:19

«Мова програмування С, С++ »

Єдиний спосіб вивчати нову мову програмування –писати на ній програми. (Брайен Керніган)

Visual C++

C++

 

Порядок роботи

$11.                    Запустити середовище Головне меню\Програми\Visual C++ 9.0 Express Edition\Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition.

$12.                    Створити новий проект «Консольний додаток Win32», який зберігати в власну папку.

$13.                    Перевірити програми з додатку.

Зауваження

Для компіляції та виконання натискуйте клавішу Ctrl F5

// Під'єднання модулів

#include "stdafx.h" //генерація файлу предкомпільованих заголовків

#include <iostream>//організація введення-виведення в мові програмування C++

#include <math.h>//виконання простих математичних операцій

using namespace std;// звернення до об'єктів напряму

int  _tmain()

{

int a,b; //опис цілих

float c; //опис дійсних

cin>>a>>b;//ведення даних

c=a/b;

cout<<c<<”\n”;//виведнння даних

}

#include "stdafx.h"

#include "iostream"

using namespace std;

int main()

{

ifstream inp;inp.open("input.dat");

int a,b,c;

inp>>a>>b;

inp.close();

c=a+b;

ofstream out;out.open("output.sol");

out<<c;

out.close();

}

 

Функції

 

Ім'я

Опис

abs(i)

модуль числа

ceil(f)

округлення до найближчого більшого цілого числа

fabs(f)

абсолютне значення

floor(f)

округлення до найближчого меншого цілого цілого

fmod(a,b)

повертає залишок від ділення двох чисел

modf(x,p)

повертає цілу та дробову частину аргументу х зі знаком

pow(x,y)

вираховує значення xy

sqrt(f)

квадратний корінь

#include "stdafx.h"

#include "iostream"

#include "math.h"

using namespace std;

int _tmain()

{

double f;

f=-5.5; cout<<abs(f)<<endl;//5.5

f=-5.5; cout<<fabs(f)<<endl;//5.5

f=5.8; cout<<floor(f)<<endl;//5

f=5.8; cout<<ceil(f)<<endl;//6

f=9.0; cout<<sqrt(f)<<endl;//3

f=5; cout<<pow(f,2)<<endl;//25

f=5.5; cout<<fmod(f,2)<<endl;//1.5

f=17.25;double p,y;y=modf(f,&p); f=5.2; cout<<y<<" "<<p<<endl;//0.25  17

return 0;}

 

Операції

 

Ім'я

Опис

+

с=a+b; k=k+1; k++; s+=k;

-

c=a-b; k=k-1; k--; s-=k;

*

c=a*b;

/

a=5.0/2;//2.5   a=5/2;//2

%

a=5%2;//1

#include "stdafx.h"

#include "iostream"

using namespace std;

int _tmain()

{

int n,a,b;

cin>>n;/* 12 */

a=n/10;

b=n%10;

cout<<a<<endl;/* 1 */

cout<<b<<endl;/* 2 */

return 0;

}

 

Розгалуження

Цикл

Операції порівняння

З параметром

<, >. <=,>=, !=, ==

for (i=1;i<=n;i++) {блок операторів};

Логічні операції

З перед умовою

&&, ||, !

while (умова){блок операторів};

Умовний оператор

Після умовою

if (умова)  команда 1; else команда 2;

do {блок операторів}

while (умова);

 Масиви

С++

Операція

Лінійний масив

Прямоктна таблиця

Опис

Int a[100];

int i, n;//індекс, кількість елементів

Int a[100][100];

int i,j, n,m;//індекс, кількість елементів

Введення

cin>>n;

for(i=1;i<=n;i++)cin>>a[i];

cin>>n>>m;

for(i=1;i<=n;i++)

for(j=1;j<=m;j++)  cin>>a[i][j];

Виведення

for(i=1;i<=n;i++)cout<<a[i<<>" ";

for(i=1;i<=n;i++)

for(j=1;j<=m;j++)cout<<a[i][j]<<" ";

Сумування

s=0;

for(i=1;i<=n;i++)s=s+a[i];

s=0;

for(i=1;i<=n;i++)

for(j=1;j<=m;j++)s=s+a[i][j];

Пошук

cin>>k;

for(i=1;i<=n;i++) if (a[i]==k) cout<<i;

cin>>k;

for(i=1;i<=n;i++)

for(j=1;j<=m;j++)if (a[i][j]==k)cout<<i<<" "<<j;

Пошук максимального

max=a[1];nmax=1;

for(i=2;i<=n;i++)if  (a[i]>max) {max=a[i];nmax=i;}

max=a[1];imax=1;jmax=1;

for(i=1;i<=n;i++)

for(j=1;j<=m;j++)if  (a[i][j]>max) {max=a[i][j];

imax=i;jmax=j;}

Сортування

for(i=1;i<n;i++)

for(j=1;j<n;j++)

if  (a[j]>a[j+1]){temp=a[j];  a[j]=a[j+1];a[j+1]=temp;}

 

Стирання

n=n-1;

for(i=k;i<=n;i++)a[i]=a[i+1]; 

 

Вставка

n=n+1;

for(i=n;i>=1;i--)a[i]=a[i-1]; 

 

ЗАДАЧІ

Структура програми

#include "stdafx.h"

#include "iostream"

#include <math.h>

using namespace std;

int main()

{

cout <<"Okey";

return 0;

}

Слідування

1. Два  резистори  R1  і  R2  з'єднані паралельно. Визначити сумарний  опір за формулою .

2.     Обчислити  відстань  між двома точками з координатами X1,Y1 і X2,Y2  за формулою L=

#include "stdafx.h"

#include "iostream"

#include <math.h>

using namespace std;

int main()

{

float x1,y1,x2,y2;

cin>>x1>>y1>>x2>>y2;

float l=sqrt(pow((x1-x2),2)+pow(y1-y2,2));

cout<<("L="<<l<<endl;

}

3.   В  рядку  S  символів,  на  сторінці  R рядків. Скільки символів в книжці, у якої N сторінок?

За скільки хвилин учень прочитає книгу, якщо він одну сторінку читає за T хвилин?

#include "stdafx.h"

#include "iostream"

using namespace std;

int main()

{

int s,r,n,t;

cin>>s>>r>>n>> t;

int a=s*r*n;

cout<<"A=”<<a<<”\n;

int b=a/t;

cout<<"B=”<<b<<”\n;

int g,h;

g=b/60; h=b%60;

cout<<g<<”:”<<h;

}

4. Скільки  лампочок потрібно, щоб освітити вулицю довжиною D км, як­­­ що стовпи з ліхтарями стоять на відстані V м?

5. Одна  серія фільму по телевізору триває F хв. Скільки часу в годи­­нах необхідно, щоб переглянути N серій?

Розгалуження

6. Знайти максимальне значення серед двох чисел введених з клавіатури.

#include "stdafx.h"

#include "iostream"

using namespace std;

int main()

{

int a,b,max;

cin>>a>>b;

if (a>b) max=a; else max=b;

court<<max<<endl;

}

7. Знайти максимальне значення серед трьох чисел введених з клавіатури.

#include "stdafx.h"

#include "iostream"

using namespace std;

int main()

{

int a,b,c,max;

cin>>a>>b>>c;

if (a>=b && a>=c) max=a;

if (b>=a && b>=c) max=b;

if (c>=a && c>=b) max=c;

cout<<max<<endl;

}

8. Введене число перевірити: додатне, від'ємне чи дорівнює нулю.

9. Напишіть програму перевірки знання додавання трьох введених чисел.

10.Введене число перевірити: менше, більше чи дорівнює воно 100.

11. Перевірити, чи існує трикутник із сторонами A, B, C.

Цикл

12.Скласти програму виведення на екран квадратiв всiх натуральних чисел менших за 20.

#include "stdafx.h"

#include "iostream"

using namespace std;

int main()

{for (int i=1;i<20;i++) cout<<i<<”*”<<i<<”=”<<,i*i;

}

13. Скласти програму знаходження суми всiх чисел кратних  трьом  з  вiдрiзка [n,50].

#include "stdafx.h"

#include "iostream"

using namespace std;

int main()

{int n; cin>>n;

int i=48;int s=0;

while (i>=n)

{s+=i;i-=3;}

cout<<s<<endl;

}

14. Протабулювати функцію f(x)=cos(2x) на проміжку [a,b] розбитого на n проміжків.

#include "stdafx.h"

#include "iostream"

using namespace std;

int main()

{

const a=0, b=10, n=10;

float h=(b-a)/n;

float x=a;

float y;

while (x<=b)

{

y=cos(2*x);

cin<<x<< “   “<<y;

x=x+h;}

}

15. Написати таблицю переведення температури з градусів  по  шкалі Цельсія (С) в градуси шкали Фаренгейта (F) за формулою F=1.8*C+32  для значень від 10 до 20 градусів з кроком 2 градуси.

16. Написати таблицю переведення радіуса в площу круга для  значень  радіуса від 1 до 18 В кроком 2.

Масив

17. Дано лінійну таблицю  із  n  цілих  чисел.  Знайти  суму  S  всіх елементів.

#include "stdafx.h"

#include "iostream"

using namespace std;

int main()

{

int a[100];

int i,n,s;

cin>>n;

for (i=1;i<=n;i++){cin>> a[i];}

s=0;

for (i=1;i<=n;i++) s=s+a[i];

cout<<s;

}

18. З масиву стерти K-тий елемент.

#include "stdafx.h"

#include "iostream"

using namespace std;

int main()

{

int a[100];

int i,n,k,s;

cin>>n;

for (i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];

cin>>k;

for (i=k;i<=n;i++) a[i]=a[i+1];

n--;

for (i=1;i<=n;i++) cout<<a[i]<<” “;

}

19. В масив вставити елемент на К-те місце

20. В таблиці а[1..100)]всі елементи рівні 2,3,4 або 5. Написати  програму, яка заміняє 2 на 5, 3 на 4, 4 на 3, 5 на 2.

21. Скласти програму підрахунку суми елементів з непарними номерами  масиву A[1..25].

22. Задано таблиця A[1..N]. Побудувати таблицю  B[1..N],  в  якій  першими розміщені всі від`ємні елементи таблиці A, а потім всі додатні.

23. Дано натуральна таблиця A[1..10]. В таблицю М записати тільки ті числа, остача від ділення яких на 3 рівна 1, а на 5 рівна 2.

24. Заданий одномірний числовий масив. Визначити суму добутків  всіх  пар  сусідніх чисел.

25. Дано масив A[1..M]. Скласти програму перестановки місцями елементів з  парними та непарними номерами.

26. Скласти програму запису в таблицю квадратів чисел від 1 до 100.

27. Скласти  програму  підрахунку  кількості  мінімальних  елементів  в масиві A[1..N].

28.В одномірному числовому масиві всі від`ємні елементи замініть  нуля ми.

29. Перевірити, чи є одномірний числовий масив упорядкованим по зростанню.


Последнее обновление 06.10.14 11:37
 

Статистика

Пользователей : 152
Статей : 222
Просмотрено статей : 93928

Вход/Регистрация

Нет